Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoitus

Heterogeenisissa oppilasryhmissä opiskelun on osoitettu edistävän oppimista ja oppimiskokemuksia. Oppilasryhmän monimuotoisuus voi syntyä monin tavoin: eritasoisia oppilaita voidaan sekoittaa samoihin ryhmiin, kansainvälisesti koulujärjestelmät voivat muuttua (uudet kaikille yhteiset peruskoulut ja erilaiset yhteisölliset koulut), oppilaiden koulukielen taidossa voi olla suurta vaihtelua (maahanmuutto) ja opetusryhmät voivat olla inklusiivisia. Vaikka nämä seikat voivat olla hyödyllisiä, ne ovat lisänneet opettajien tarvetta eriyttämiselle ja aiheeseen liittyvälle opettajankoulutukselle.

Kouluopetuksen tulee kattaa luonnontieteen perustiedot ja taidot, jossa luonnontieteelliset menetelmät, kuten kokeellisuus, ovat keskeisiä.Vaikka monia eriyttämiseen liittyviä käytänteitä ja käytännön esimerkkejä sisällöllisten kompetenssien oppimiseen onkin jo olemassa, vastaavat puuttuvat tieteellisiin menetelmiin liittyen – etenkin tutkimuksellisen työskentelyn osalta.

 

Tavoitteet

(1)   Tutkimuksellisen oppimisen ja erityisesti kokeellisen työskentelyn eriyttämiseen liittyvien käytänteiden kehittäminen yläkoulutasolle.

(2)   Opettajille ja opettajaopiskelijoille suunnatun eriyttämiseen liittyvän käsikirjan kirjoittaminen. Käsikirja tullaan julkaisemaan sekä painettuna että digitaalisena versiona suomeksi, saksaksi, kreikaksi ja englanniksi. Käsikirjan lisäksi tuotetaan esimerkkejä opetusmateriaaleista. [Intellectual Output 1]

(3)   Opettajankoulutuksen kehittäminen liittyen eriyttämiskäytänteisiin. [Intellectual Output 2]

 

Projektin eteneminen